Cari Açık Ne Demek ?

Cari Açık Ne Demek ?

Cari Açık Nedir ?

Bir ülkenin dış ticarette işlem yaptığı mal, hizmet, transfer ithalat-ihracatlarını kapsayan cari denge kaleminin ekside olması durumudur. Cari Denge, ödemeler bilançosunun kalemlerinden birisidir. Bu yüzden cari açık konusunu iyi izah edebilmemiz için öncelikle dış ödemeler bilançosunu iyi bilmemiz gerekmektedir. Dış ödemeler bilançosu ise bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ekonomik işlemlerin tümünün gösterimidir. Dış ödemeler bilançosu üç ana hesaptan oluşmaktadır.

1-Cari İşlemler Hesabı ( Mal ithalatı-ihracatı, Hizmet ithalatı-ihracatı, Transferler).
2-Sermaye Hesabı  ( Sermaye yatırımları ).
3-Resmi Rezervler Hesabı (Döviz, altın).

Cari işlemler hesabında; ihracat sonucunda elde edilen gelirler, ithalat sonucunda yapılan giderlerden fazlaysa cari fazla oluşur. Tam tersi durumda ise ihracat sonucunda elde edilen gelirler, ithalat sonucunda yapılan giderlerden az ise cari açık oluşmaktadır. Bu iki büyüklüğün birbirine eşit olması hali ise cari işlemler dengesinin varlığını göstermektedir.

Cari açık genelde dış ödemeler bilançosundaki en büyük kalemi oluşturmaktadır. Cari yılda üretilen mal ve hizmetlerin ticaretini oluşturması nedeniyle ülkenin milli geliriyle doğrudan bağlantılıdır. Mal ve hizmetlere yapılacak olan ithalat yani dış alım, ülke milli gelirini aynı ölçüde azaltacağı için ekonomik birimler açısından önemi büyüktür. Ülkede üretilen malların veya hizmetlerin ihracatı yani dış satımı ise ülkenin milli gelirini arttıracağı için ekonomik birimlerin dikkatini çekmektedir. Cari açığın varlığı, ekonomik kararlar verecek olan ekonomik birimlerde ülkenin milli gelirinin azalacağı fikrini oluşturmaktadır.  Bu durum günümüz iktisatçılarını da ikiye bölmektedir. Bir kısım iktisatçılar cari açığın varlığını oldukça önemserken bir diğer kısım ise cari açığın var olmasının ekonomi için sakıncalarının sanıldığı kadar da fazla olmadığı görüşündedir. İki görüşün de haklı olduğu noktalar mevcuttur.

Cari Açık

Cari Açık

Cari açık kabaca ülkenin dış ülkelere borçlandığını, kendine yetmediğini gösterir. Büyümek için kaynak bulmak mantıklıdır elbette ancak alınan borçların nihayetinde ödenmesi de gerekecektir. Eğer bu borçlar, maliyetinden daha verimli şekilde yatırım alanlarında kullanılırsa cari açık sorun olmak yerine milli geliri gelecekte arttırıcı hal alabilir. Borçların, maliyetinden daha verimsiz tüketim alanlarında kullanılması ise milli gelire olumsuz etki yaratacaktır. Hükümetin burada devreye girerek ithalatı kısıtlayıcı önlemler alması gerekebilir. Aksi takdirde borçların ödenmesi gerektiği zaman ülke ekonomisi daha da küçülmek durumunda kalacaktır. Sonuç olarak cari açıkta önemli olan; ne olduğu değil, nasıl olduğudur.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir